}
Admin 12/6/2020 11:39:08 AM
بستن تريلر به كشنده

1-برای اينكه تریلر را به كشنده متصل كنید ابتدا باید دنده پنج را زیر چرخ های تریلر قرار دهید بطوری كه از حركت ناگهانی خودرو جلوگیری كند. برخی از رانندگان در حین بارگیری و یا تعمییر خودرو از قرار دادن دنده پنج در زير خودرو اجتناب مي كنند كه اين امر مي تواند خطر آفرين باشد.

2- سطح صفحه ريش را با گریس بپوشانید تا خراشیدگر بوجود نيايد و عمل اتصال براحتي انجام پذيرد.

3- پس از این مرحله از طریق آینه ها كم كم به سمت عقب حركت می كنيم. باید توجه كنیم كه محور دیفرانسیل با عرض تریلر در یك راستا قرار گيرند. همچنین میتوان سینی تریلر را نیز مماس كرد.

4- صفحه ریش را تنظیم كنید و ارتفاع آنرا مطابق با اندازه كشنده قرار دهيد. برای اینكار مي توانید از كشنده پیاده شده و ارتفاع كشنده را كنترل نمایید. همچنین می توانید از هدایت فرد دیگری استفاده كنید تا به بهترین نحو اتصال انجام پذيرد.

5- به ضامن میل ریش توجه كنید تا از قفل شدن كشنده در آن مطمئن شوید. پس از قرارگيری صفحه ریش بر روی كشنده كه با صدای قفل شدن همراه است، جك را جمع كنيد تا بر روی زمین كشیده نشود.

 مرحله جداسازی تریلر

1-قبل از اینكه مرحله جداسا‍زی كشنده انجام پذیرد، میبایستی آنرا در سطح صاف و تراز قرار دهیم. در تریلرهایی كه حامل سوخت هستند این موضوع بسیار مهم است.

2- پس از این مرحله بوسیله دنده پنج حداقل یكی از محورها را مهار كنید.

3- پس از پایین آوردن جك ها و تنظيم بار بر روی آنها، ضامن میل ریش را بكشید و كفگردهای ترم‍ز و كابل برق را جدا كنید و به آهستگی بسمت جلو حركت كنید. در مواقعی كه ضامن آزاد نمی شود از ضربه زدن خودداری كنید.

4- این مرحله را به آرامی انجام دهيد زیرا در مواقعی دیده شده كه كابل ها از كشنده جدا نشده و باعث آسيب زدن به سيستم برق و باد خودرو شده است.

5- در مرحله آخر به كنترل های  نهایی بپردازید.