مدت زمان گارانتی تایر، پنج سال از زمان تولید آن می باشد.

درج کلیه مشخصات لاستیک خریداری شده به همراه نام خریدار و فروشنده با آدرس کامل در ضمانت نامه الزامی است.

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:

حرکت خودرو با باد کم ، زیاد و غیر استاندارد - سرعت بیش از حد درج شده روی تایر استفاده از رینگ معیوب- آج کم تر 1/6 و ناهماهنگی آج تایرهای کنار هم- مجاورت با مواد شیمیایی و خورنده- برخورد با صخره، اشیا تیز و برنده- مونتاژ غلط تایر در هنگام نصب- انواع اشکالات خودرویی نظیر ایرادهای سیستم تعلیق و جلوبندی- تایرهای پاره شده، تعمیر و روکش شده مخدوش بودن شماره سریال تایر- دو پوستی  و ورم دیواره تایر

تصمیم گیری در خصوص سایر شرایط گارانتی، مطابق معیار پذیرش فنی- مهندسی و با نظر کارشناسان فنی شرکت صورت می پذیرد.

ویژگی ها