تصاویر

سرویس در محل

امروزه توجه به خواسته ها و نيازهای مشتريان و برآورده نمودن انتظارات ايشان يكی از رويكردهای اصلی سازمان ها جهت دستيابی به اهداف و شــرط ماندگاری و برتـری در مواجه با رقبايشــان در طولانــی مدت می باشــد.

لذا واحد خدمات پس از فروش با رويكرد ارتقاء ارتباط و افزايش رضايتمندی مشتريان خود از طريق بازديدهای پيشگيـرانه و به منظور دستيابی به اهداف فوق نسبت به برگزاری سرویس در محل مشتری اقدام نموده است. هر یک از مشتریان ناوگانی در صورت درخواست می توانند از شرایط سرویس در محل استفاده نمایند.