تصاویر

بخشنامه های فروش

جهت مشاهده بخشنامه فروش تریلر مجتمع صنعتی پیلسان اردیبهشت ماه 1401 اینجا کلیک کنید. ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - آذر ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - دی ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 480 - دی ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - بهمن ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 480 - بهمن ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - اسفند ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 480 - اسفند ماه-1401 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - اردیبهشت ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( ابن بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 480 - اردیبهشت ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی اینترنتی 480 - خرداد ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 440 - تیر ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( ابن بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی اینترنتی 480 - تیر ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت -کامیون کمپرسی - مرداد ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی اینترنتی 480 - مرداد ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - شهریور ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش شاسی کامیون کمپرسی مجتمع صنعتی پیلسان شهریور ماه 1402 اینجا کلیک کنید. ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه فروش نقدی در محل عاملیت - 480 - مهر ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - مهر ماه- 1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - آبان ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )

جهت مشاهده بخشنامه پیش فروش چند مرحله ای در محل عاملیت - 480 - دی ماه-1402 اینجا کلیک کنید ( این بخشنامه منقضی شده است )