فرم ارتباط با مشتری

مشخصات

پرسش و پاسخ

س: آیا می توان سوال پرسید ؟
پ: خیر سوال پرسیدن کار خوبی نیست. باید مطالعه کرد و پاسخ را یافت.
س: آیا می توان سوال پرسید ؟
پ: خیر سوال پرسیدن کار خوبی نیست. باید مطالعه کرد و پاسخ را یافت.
س: آیا می توان سوال پرسید ؟
پ: خیر سوال پرسیدن کار خوبی نیست. باید مطالعه کرد و پاسخ را یافت.