تصاویر

سرویس های فصلی

امروزه توجه به خواست و نيازهای مشتريان و برآورده نمودن انتظارات ايشان يكی از رويكردهای اصلی سازمان ها جهت دستيابی به اهداف و شــرط ماندگاری و برتـری در مواجه با رقبايشــان در طولانی مدت مي باشــد.

لذا واحد خدمات پس از فروش با رويكرد ارتقاء ارتباط و افزايش رضايتمندی مشتريان خود از طريق بازديدهای پيشگيـرانه و به منظور دستيابی به اهداف فوق نسبت به برگزاري طرح های خدمات فصلی اقدام نموده است.