نظرسنجی

مشخصات مشتری

مشخصات خودرو

ميزان رضايت از ارتباطات و اطلاع رسانی

ميزان رضايت از عكس العمل به نظرات و شكايات مشتری

ميزان رضايت از عملكرد فروش

ميزان رضايت كلی شما از عملكرد سازمان

ميزان رضايت از قيمت

captcha